Choď na obsah Choď na menu
 


Charta za mier a nenásilie

13. 6. 2011

Charta za svet bez násilia

(pdf-formát)

 

Záverečné prehlásenie Laureátov Nobelovej ceny za mier - stretnutie v Berlíne, november 2009

(word-formát)

 

 

- - - - - - - - -  -- - -  plné znenie charty - - - - - -  - --

 

(orig. "Charter for a World without violence")

- - - - - - - - - -- - - - - - - - --- - - - - - - -  -- -  - -

 


SVĚTOVÝ SUMMIT DRŽITELŮ NOBELOVY CENY MÍRU
www.nobelforpeace-summits.org

Charta za svět bez násilí
Násilí je nemoc, které můžeme předcházet.

Žádný stát nebo jedinec nemůže být bezpečný v nebezpečném světě. Uvedení hodnot nenásilí
do našich záměrů, úvah a činů přerůstá z možného v nezbytné. Tyto hodnoty jsou vytlačovány
z jednání mezi státy, skupinami a jedinci.
Jsme přesvědčeni, že zachovávání hodnot nenásilí povede k mírovějšímu, civilizovanějšímu
světovému pořádku, ve kterém se může stát realitou efektivnější a spravedlivější vládnutí,
respektující lidskou důstojnost a posvátnost života jako takového.
Naše kultury, naše historie a naše jednotlivé životy jsou vzájemně propojeny a naše konání je
vzájemně závislé. Zvláště dnes jako nikdy předtím věříme, že tato pravda leží před námi: náš
osud je společným osudem. Tento osud bude v budoucnu určen našimi dnešními úmysly,
rozhodnutími a činy.
Dále jsme přesvědčeni, že budování kultury míru a nenásilí, jakkoli je tento proces obtížný a
dlouhý, je jak nezbytné, tak vznešené. Všeobecné přijetí hodnot obsažených v této Chartě je
životně důležitým krokem k zajištění přežití a rozvoje lidství a k dosažení světa bez násilí.
 
My, držitelé Nobelovy ceny míru – jednotlivci i organizace,
s ohledem na přijatý závazek Všeobecné deklarace lidských práv;
hnáni potřebou ukončit šíření násilí na všech úrovních společnosti a zvláště hrozbami
globálního rozměru, které ohrožují samu existenci lidstva;
s přesvědčením, že svoboda myšlení a vyjadřování je základem demokracie a kreativity;
se zřetelem na to, že násilí se projevuje mnoha formách, jako jsou ozbrojené konflikty,
válečné okupace, bída, ekonomické vykořisťování, devastace životního prostředí, korupce a
předsudky založené na rase, náboženství, pohlaví či sexuální orientaci;
s obavou, že oslava násilí, jak je vyjádřena skrze komerční produkci, může přispívat
k přijímání násilí jako normálního a akceptovaného stavu;
s vědomím, že většina obětí násilí jsou těmi nejslabšími a nejzranitelnějšími;
majíce na paměti, že mír není pouze absencí násilí, ale že je přítomností práva a blaha lidí;
s vědomím, že selhání států v přijetí etnické, kulturní a náboženské rozmanitosti je kořenem
mnohého násilí ve světě;
rozpoznávajíce urgentní potřebu vytvoření alternativního přístupu ke kolektivní bezpečnosti,
založené na systému, ve kterém se žádný stát, žádná skupina zemí, nespoléhá na vlastnictví
nukleárních zbraní;
s vědomím, že svět nutně potřebuje efektivní globální mechanizmy a postupy pro nenásilná
řešení a předcházení konfliktům, které ty budou nejúspěšnější, pokud budou aplikovány co
nejdříve;
s tvrzením, že lidé, kteří mají v rukou moc, jsou nejvíce zavázáni ukončit násilí, kdekoli se
objeví, a předcházet násilí, kde je to jen možné;
s přáním, že hodnoty nenásilí musí zvítězit na všech úrovních společnosti, jakož i ve vztazích
mezi státy a národy;

Žádáme globální společenství, aby přijalo následující principy:
Za prvé: V tomto provázaném světě vyžaduje prevence a ukončení ozbrojených konfliktů
mezi státy či uvnitř států kolektivní akci mezinárodního společenství. Bezpečnost
jednotlivých států může být nejlépe dosažena rozvojem globální humánní bezpečnosti. To
vyžaduje posílení realizační schopnosti systému OSN, stejně jako regionální spolupráci
dalších organizací.
Za druhé: K dosažení světa bez násilí musí státy dospět prostřednictvím práva a vždy ctít své
právní závazky.
Za třetí: Je zásadní přistoupit bez dalšího váhání k všeobecnému a prokazatelnému
odstranění nukleárních a jiných zbraní hromadného ničení. Státy, které mají v držení takovéto
zbraně, musí přijmout konkrétní kroky k odzbrojení a k bezpečnostnímu systému, který není
postaven na nukleárním zastrašování. Stejně tak musí státy vytrvat v úsilí upevnit systém
nešíření jaderných zbraní s použitím takových nástrojů, jako je posílení mnohastranných
prověrek, ostraha nukleárního materiálu a urychlení odzbrojení.
Za čtvrté: K odstranění násilí ve společnosti musí být omezena a striktně kontrolována
výroba malých a lehkých zbraní na mezinárodní, regionální, státní a místní úrovni. Navíc
musí existovat všeobecný a plný tlak na dohodu o mezinárodním odzbrojení, jako tomu bylo
například v roce 1997 u Smlouvy o zákazu min, a musí být podporována nová úsilí zaměřená
na odstranění oběťmi aktivovaných a náhodných zbraní, jako je šrapnelová munice. Musí být
přijata komplexní a efektivní smlouva o prodeji zbraní.
Za páté: terorismus nesmí být nikdy ospravedlňován, protože násilí plodí násilí a protože
žádný teroristický akt proti civilnímu obyvatelstvu nesmí být proveden ve jménu jakékoli
věci. Boj proti terorismu naproti tomu nesmí vést ke znásilňování lidských práv,
mezinárodních humanitárních zákonů, kulturně přijatých norem a demokracie.
Za šesté: Ukončení domácího a rodinného násilí vyžaduje bezpodmínečný respekt rovnosti,
svobody, důstojnosti a práv žen, mužů a dětí ze strany jednotlivců, státních institucí,
náboženské a občanské společnosti. Taková ochrana musí být ukotvena v zákonech a
konvencích na lokální a mezinárodní úrovni.
Za sedmé: Každý jedinec a stát sdílí zodpovědnost za prevenci násilí na dětech a
mladistvých, naší společné budoucnosti a nejdražším daru. Všichni mají právo na kvalitní
vzdělání, efektivní základní lékařskou péči, osobní bezpečnost, ochranu ve společnosti, plný
podíl na společenství a otevřené prostředí, které upevňuje nenásilí jako životní cestu.
Výchova k míru, propagace nenásilí a zdůrazňování soucitu jako přirozené lidské vlastnosti
musí být základní částí osnov vzdělávacích institucí na všech úrovních.
Za osmé: Jako prevence konfliktů způsobených vyčerpáním přírodních zdrojů, zejména
energetických a vodních, je třeba, aby státy deklarovaly a skrze vytvoření právních
mechanismů a standardů zajistily ochranu životního prostředí a měli lidi ke snižování
spotřeby na základě dostupnosti zdrojů a skutečné lidské potřeby.
Za deváté: Naléhavě žádáme OSN a její členské státy, aby podporovaly uznání etnické,
kulturní a náboženské rozmanitosti. Zlaté pravidlo nenásilného světa: Chovej se k druhým
tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.
Za desáté: Základními politickými nástroji na cestě k nenásilnému světu je fungování
demokratických institucí a dialog založený na důstojnosti, znalosti a shodě, budované na bázi
rovnováhy mezi zájmy zúčastněných a – kde je to vhodné – zahrnující zájmy dotýkající se
lidské celistvosti a přírodního prostředí.
Za jedenácté: Všechny státy, instituce a jednotlivci musejí podporovat snahy odhalit
nerovnosti v distribuci ekonomických zdrojů a řešit rozpory hrubých nerovností vytvářejících
podhoubí pro násilí. Nerovnováha v životních podmínkách nevyhnutelně vede k nedostatku
příležitostí a v mnoha případech ke ztrátě naděje.
Za dvanácté: Občanská společenství, včetně ochránců lidských práv, míru a životního
prostředí, musejí být rozpoznána a chráněna jako základ budování nenásilného světa, tak jako všechny vlády musí sloužit potřebám svých lidí, ne naopak. Musí být budovány podmínky pro umožnění a rozvoj spolupráce občanských společností, zvláště těch ženských,
v politických procesech na globální, regionální, národní a místní úrovni.
 
Za třinácté: Pro zavedení principů této Charty do praxe vyzýváme všechny ke společné práci
na spravedlivém světě prostém zabíjení, kde každý má právo nebýt zabit a povinnost
nezabíjet.
Abychom pojmenovali všechny formy násilí, voláme po vědeckém studiu lidské
spolupráce a dialogu a v zájmu spolupráce na tomto díle zveme akademické, vědecké a
náboženské společnosti, aby napomohly přerodu v nenásilnou a nezabíjející společnost.

Signatáři z řad držitelů Nobelovy ceny míru:
· Mairead Corrigan Maguire
· His Holiness the Dalai Lama
· Mikhail Gorbachev
· Lech Walesa
· Frederik Willem De Klerk
· Archbishop Desmond Mpilo Tutu
· Jody Williams
· Shirin Ebadi
· Mohamed ElBaradei
· John Hume
· Carlos Filipe Ximenes Belo
· Betty Williams
· Muhammad Yunus
· Wangari Maathai
· International Physicians for the Prevention of Nuclear War
· Red Cross
· International Atomic Energy Agency
· American Friends Service Committee
· International Peace Bureau
Chartu dále podporují:
· Mr. Walter Veltroni, Former Mayor of Rome
· Mr. Tadatoshi Akiba, Mayor of Hiroshima, President of Mayors for Peace
· Mr. Agazio Loiero, Governor of Calabria Region, Italy
· Prof. M. S. Swaminathan, Former President of the Pugwash Conferences on Science
and World Affairs, Nobel Peace Laureate Organization
· David T. Ives ,Albert Schweitzer Institute
· George Clooney
· Don Cheadle
· Bob Geldof
· Peace People - Belfast (Northern Ireland)
· Memoria Collettiva, Association
· Hokotehi Moriori Trust, New Zealand